Găk Chió Siăh-buông Có̤i Hiŏng

Muōi siŏh-huòi gáu chió diē-sié, nguāi bók-lō̤ bī nguāi gó huăng-hī, ĭng-ôi — bô ô hō̤-siăh gì nó̤h lāu!

Găk chió siăh-buông, muōi siŏh-huòi nguāi dŭ mâing-mâing siăh, gâe̤ng ngiê-dāu mâ̤ siŏh-iông. Cuòi sê ká̤-sié lī?


平話漢字 | Bàng-uâ Lò̤-mā-cê