Nguāi Siōng Ŏ̤h gì Ngṳ̄-ngiòng

Dīng gáu hiêng-sì gì duâi-dâi-gé có̤ uòng kó̤-lāu, nguāi ô iā sâ̤ ngṳ̄-ngiòng siōng ŏ̤h. Pī-ṳ̀-gōng ciā dô̤-ngiê (道義) gà̤-dēng gì mū-ngṳ̄ ă, ngō̤-sēng huŏng-ĭng (我省方音) gì hiēng-hŏk (顯學) iâ cêu-sê Mìng-nàng-uâ ă, Guōng-dĕ̤ng-uâ ă. Iā ô Sié-gái-ngṳ̄, Hàng-ngṳ̄, Uŏk-nàng-ngṳ̄ siōng kó̤ ŏ̤h. Nĭk-ngṳ̄, dṳ̀ kó̤ Dĕ̤ng-gĭng gì ĭng, iâ siōng ŏ̤h Liù-giù-ngṳ̄.

Muōng-sáung nguāi Hók-ciŭ-uâ gì báik-kuŏ dèu-mŭk (條目) ô siā guó, dáng-sê dŭ-sê káik-guăng mièu-sŭk (客觀描述). Cūng-uāng huák hŭ cìng (發乎情) gì, siā cê-gă nô̤i-sĭng gì, sāi Hók-ciŭ-uâ siā, nguāi sê tàu siŏh-huòi.


平話漢字 | Bàng-uâ Lò̤-mā-cê