Sĕk-lĕ̤k Màng-buŏ Ĭng gâe̤ng Huă

Ciáng-nguŏk sĕk-lĕ̤k màng-buŏ, nguāi gáe̤h hèng-lī buăng diōng sé̤ṳk-siá. Sé̤ṳk-siá gó mò̤ bék-nè̤ng, nguāi cīng-lī uòng, cê-gă chók-muòng, kó̤ siăh Nĭk-buōng-chái.

Gĭng-guó bòng-biĕng gì chŏng, háe̤ng-háe̤ng cêng cáh. Chió-diē tē̤ng chók góng-góng, iā chiông â̤ kiĕu-hiōng dó̤i-méng kāng-muòng-giāng gì bŏ̤-liè. Hiā sèng-hâiu tiĕng áng mò̤ nióh-òng, sèng-dău diê siŏh-ciáh dòng-buŏ-giāng-dé sáe̤k lāu sáe̤k-páu, hĭ-hĭ-chéu bié kó̤. Cī-bèng niè-giāng-gŏ̤ dò̤ lā̤ chék-chék-huă, biĕng-dău nè̤ng ùi siŏh-kuàng sióng. Cêng sâ̤ chió muòng-dău bóng lāu buòng-buòng, buòng-buòng diō lāu tū, chák lāu ô uāng hī-màng duâi gì hiŏng siĕu, ĭng bŭk gó̤-lòng háe̤ng-háe̤ng dŭ-sê. Cī duâi gì hiŏng, ī-sèng nâgăk miêu muòng-dău káng-giéng guó.

Giàng kó̤ nék-òng, ăng-cêng nék-giāng, hàng-bók-siŏh-sì tiăng-giéng sé̤k gì siŏh-siăng. Tàu ngiăk-kī kó̤ muōng ché̤ṳ, sê iĕng-huă téng ciā cáh-cáh-mĭk-mĭk gì chà-làng-chió dài-dŏng buŏi-siông tiĕng-kŏng, déng-huóng kŭi kó̤. Siŏh-biò siŏh-biò, ciéu lā̤ diê-dău áng lâ guŏng lâ.

Siŏh-diô gì ĭng, muāng-tiĕng gì huă, nguāi éng-chiông dài-dŏng có̤-sá̤ cá káng-giéng guó.

18 n. 5 ng. 23 h. màng-buō siā, gĭng-dáng gāi lāu nék-giāng


平話漢字 | Bàng-uâ Lò̤-mā-cê