Buáng-màng Săng-găng Mò̤ Dâi Có̤

Gó̤-lòng-gĕ̤ng mò̤ siăh-chióh

Duâi-buáng-iâ dók-iòng sék-diē cī sâ̤ nó̤h

(À iá, cī-â ciŏng có̤ à)

Siŭ-huá-iŏk ké̤ṳk nguāi kĕ̤ gáu diê-sē̤ là

Bè-lēng lì bè-lēng kó̤

Dō̤ mìng-chòng hùng-nó̤h dŭ mâ̤ có̤

DĀNG SĪ KÓ̤


平話漢字 | Bàng-uâ Lò̤-mā-cê