Nè̤ng gâe̤ng Sìng gì Gê̤ṳng-cīng

Huák gì sê ging-nièng Sìng-dièng-cié ngiàng-huôi gì sióng-pieng. Gê̤ṳ-tā̤ lì gōng sê huòi-gṳng.

Hiā sèng-hâiu sê buáng-buò, nguāi káng uòng diēng-lāng, chīng-chīng chók lì, ciáng-hō̤ iā huông cêu tiang-giéng ô nè̤ng hū kēu-hô̤. Diô bieng nè̤ng iâ muōng lì muōng sâ̤. Mò̤ nióh òng, kui-dô̤ gì nè̤ng lì lāu. I giék lā̤ ció-lièng-sìng, méng ché̤ṳ sèng-sāu, puak-buô ūng-ūng-lióh. Âu-sāu gṳng lā̤ sioh doi nè̤ng, sê̤ṳng lā̤ chók-sùng gì i-siòng, sioh beng páh lā̤ chiū, sioh beng huòi-duōng tàu ché̤ṳ. I gáuk-nè̤ng káng kī du iā gék-dông. Kēu-hô̤ gì siang muōng lì muōng duâi, diô bieng gì nè̤ng muōng pang-gōng, muōng dò̤ chók chiū-gĭ, kiák-sióng-gi, cūng-bê kiák-sióng.

Lì lāu, lì lāu. Gong giêu gì cêng-kó̤ iā cing-sìng, gák lā̤ kēu-hô̤ hióng sèng-sāu giàng. Nâ sê gōng ô sioh ciáh i-báh, mâ̤ báik miêng-hâiu kiê dioh diô sèng-sāu, hung-huák sèng gáu gì nè̤ng làng lā̤ mò̤ i giàng. Sìng-giêu tó̤i hâiu nék-giāng, dáng sê gong giêu gì mò̤ dìng giâ, siang có̤ gó duâi, gâe̤ng sìng-giêu cà̤ kó̤ luk-dông, cêng chiông sing-câung gak lā̤ tiéu. Hung-ùi iā iek-liek, diô bieng gì nè̤ng iâ páh chiū gă-iù. Gak sák bô ô nièng-ngài sèng-sāu giàng kó̤, dâi-ga du gó̤ hō̤. I-báh hung-só nṳ̄-gái kó̤ tá̤ nàng-gái gong giêu, liê-kui lāu diô-lô.

Hī sioh nik, nguāi gó ché̤ṳ nè̤ng gé̤ṳng sìng-mìng-că̤, káng nè̤ng páh tái-gū. Nâ sê gōng dék gāng-dông nguāi gì, gó sê huòi-gṳng. Nè̤ng du gōng ngiàng-huôi sê „nè̤ng gâe̤ng sìng gì gê̤ṳng-cīng“, káng uòng huòi-gṳng, giéng-gé̤ṳk cing gì sê cūng-kuāng. Muōng-sáung giàng diē sing gì sì-dâi, diòng-tūng iâ ô nièng-ngài hō̤-hō̤ bō̤-hô, siàng ùi ging-dáng seng-uak gì sioh buô-hông, sik-câi sê iā hō̤.


平話漢字 | Bàng-uâ Lò̤-mā-cê | 官话白话文 | 日本語